Home / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

ONDERNEMINGSGEGEVENS  

Gemeente De Panne
Zeelaan 21, 8660 De Panne  
lokale.economie@depanne.be  
058 42 97 21  
0207.434.597
BE0207.434.597

RPR Gent, afdeling Veurne 
 

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEn

De e-commerce website van gemeente De Panne, met maatschappelijke zetel te Zeelaan 21, 8660 De Panne, BTW BE 0207.434.597, RPR Gent, afdeling Veurne,  biedt haar klanten de mogelijkheid om de digitale cadeaubon uit haar webwinkel online aan te kopen. 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van gemeente De Panne moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door gemeente De Panne aanvaard zijn. 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door gemeente De Panne uitgegeven digitale cadeaubon, “Pannebon”. Door de cadeaubon te gebruiken aanvaard je onderstaande productvoorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassingen op alle door gemeente De Panne uitgegeven cadeaubonen in fysieke verschijning.

2. De digitale cadeaubon heeft een waarde van € 5, € 15, € 20, € 25, € 30, € 35, € 40, € 50, € 60, € 75, € 100, € 125, € 150 en is voorzien van een unieke 16-cijferige code en QR-code. Alleen originele cadeaubonen kunnen worden ingewisseld. Beschadigde of anderszins onbruikbaar geworden kaarten kunnen niet worden besteed of omgewisseld. In geval van verlies, diefstal of onbevoegd gebruik door derden van deze unieke code vindt geen vergoeding of vervanging plaats.

3. De cadeaubon kan in meerdere keren worden uitgegeven en is niet inwisselbaar voor contant geld. Ook de restwaarde is onder geen beding inwisselbaar voor geld.

4. Iedere cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt. De geldigheidsduur is na te kijken via de saldochecker. Na deze vervaldatum vervalt elke aanspraak op het saldo op de cadeaubon.

5. Het saldo en de uitgiftedatum van de cadeaubon zijn te vinden via de saldochecker. De datum die hier wordt aangegeven is leidend voor de geldigheid.

6. Bij (poging tot) fraude en/of misbruik met de cadeaubon, daaronder mede te verstaan het proberen te verzilveren van de cadeaubon door falsificatie zal hiervan direct aangifte worden gedaan bij de justitiële autoriteiten en is gemeente De Panne volledig gerechtigd haar volledige schade te verhalen.

7. Contante betaling van (meerdere) cadeaubonnen is niet mogelijk.

8. gemeente De Panne is geen partij bij de koopovereenkomst tussen gebruiker van de cadeaubon en betreffende deelnemende ondernemer. gemeente De Panne is niet verantwoordelijk voor de aankoop van producten die door een gebruiker van de cadeaubon bij een desbetreffende deelnemende ondernemer zijn gekocht. Hiervoor wordt verwezen naar de voorwaarden van de desbetreffende deelnemende ondernemer.

9. gemeente De Panne kan deze voorwaarden wijzigen. Het is raadzaam om deze voorwaarden telkens voor het gebruik te raadplegen.

10. De aangesloten ondernemers waarbij de cadeaubon is in te wisselen kan op ieder moment worden aangepast. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan het aanbod dat op enig moment op de website zichtbaar is of op enige wijze is afgedrukt.

11. In het geval van overmacht kan gemeente De Panne het inwisselen van de cadeaubon voor onbepaalde tijd opschorten. 
 

ARTIKEL 2: PRIJS 

 Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.  
 Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.   
 De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 
 

ARTIKEL 3: AANBOD 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de gemeente De Panne niet. gemeente de Panne is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. gemeente De Panne is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. 
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.  
 Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door gemeente De Panne. gemeente De Panne kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 

ARTIKEL 4: ONLINE AANKOPEN 

 De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen :  
  • Via Payconic by Bancontact
 

ARTIKEL 5: LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 

 5.1 De prijzen die staan vermeld op datum van de bestelling, zijn van toepassing. De vermelde prijzen zijn definitieve en totale prijzen, BTW inbegrepen. 
5.2 De artikelen blijven onze eigendom tot integrale betaling van de aankoopprijs en, desgevallend, de verzendkosten. 
5.3 Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Frankrijk, Nederland & Duitsland.  
5.4 Verzendingen gebeuren binnen de 5 werkdagen na bevestiging van de bestelling. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.  
5.5 Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan gemeente De Panne. 
5.6 Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de gemeente De Panne was geboden.  
 

ARTIKEL 6: GARANTIE 

Gemeente De Panne staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
 

ARTIKEL 7: EIGENDOMSVOORBEHOUD 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Gemeente De Panne.  
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van gemeente De Panne te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 
  

ARTIKEL 8: HERROEPINGSRECHT 

 8.1 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij gemeente De Panne. 
8.2 De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.  
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant gemeente De Panne (Zeelaan 21, 8660 De Panne – 058/42.97.21– lokale.economie@depanne.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.  De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan gemeente De Panne heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan gemeente De Panne (Zeelaan 21, 8660 De Panne).  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 
8.3 De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.  
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt gemeente De Panne zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.  
8.4 Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.  
8.5 Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal gemeente De Panne alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat gemeente De Panne op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan gemeente De Panne wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.  
8.5 Gemeente De Panne betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 
8.6 De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor: 
  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 
  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid; 
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; 
 

ARTIKEL 9: KLANTENDIENST  

 De klantendienst van gemeente De Panne is bereikbaar op het telefoonnummer +32 58 42 97 21 op werkdagen van 9u tot 12u en van 13u tot 17u, via e-mail op lokale.economie@depanne.be of per post op het volgende adres: Gemeente De Panne, Zeelaan 21, 8660 De Panne.  
 

ARTIKEL 10: SANCTIES VOOR NIET-BETALING 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover gemeente De Panne beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.  
 Onverminderd het voorgaande behoudt gemeente De Panne zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 
 

ARTIKEL 11: PRIVACY 

 De verantwoordelijke voor de verwerking, gemeente De Panne, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. 
 De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling en versturen van nieuwsbrieven.   
 U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan gemeente De Panne, Zeelaan 21, 8660 De Panne, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. 
 Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.  
 De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, gemeente De Panne heeft dus geen toegang tot uw paswoord. 
  Gemeente De Panne houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.  
 Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via privacy@depanne.be. 
 

ARTIKEL 12: GEBRUIK VAN COOKIES 

 Gemeente De Panne is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kan je terecht op het adres Zeelaan 21 8660 De Panne of op het e-mailadres communicatie@depanne.be  
 Gemeente De Panne vindt het belangrijk dat je op iedere plaats en elk ogenblik haar content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Gemeente De Panne wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op maat. Op www.depanne.be worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijv. met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakkelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst gemeente De Panne je te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate je als gebruiker het gebruik kan controleren. gemeente De Panne wil namelijk graag je privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. gemeente De Panne heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.  
 Dit cookiebeleid is van toepassing op alle onlinediensten, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die het gemeente De Panne aanbiedt en die toegang geven tot content.  
 Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om je te identificeren of om een verband met jou te leggen als natuurlijk persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. je verschillende rechten) zoals uiteengezet in onze privacyverklaring van toepassing op deze verwerkingen door de cookies.   
 Gemeente De Panne kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijv. gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.   
 Wat zijn cookies precies? 
Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op je computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer je een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee je browser het kan herkennen tijdens een bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website of applicatie die je bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.  
 Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller, en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.  
 Hoe kan je het gebruik van cookies op onlinediensten van het gemeente De Panne weigeren of beheren?  
Je kan de installatie van cookies weigeren via je browserinstellingen. Je kan op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van je computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:  
  • Internet Explorer  
  • Chrome  
  • Firefox  
  • Safari  
 Wanneer je cookies uitschakelt, moet je er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien of dat je bepaalde toepassingen niet kan gebruiken. Hieronder vind je een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die de Gemeente Destelbergen op zijn websites gebruikt.  
Welke cookies worden gebruikt op de webshop? 
… 

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN 

In geval van enige betwisting omtrent de verkoopsvoorwaarden of een niet in de onderhavige voorwaarden voorziene situatie, is het Belgische recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Veurne bevoegd. 


BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING  

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen. 
 
Aan gemeente De Panne (Zeelaan 21, 8660 De Panne – 058 42 97 21 – lokale.economie@depanne.be): 
 Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*): 
 Besteld op (*)/Ontvangen op (*): 
 Naam/Namen consument(en) : 

Adres consument(en) : 
 Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]: 

Datum : 
 (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.